Thilo Kreitmeier - Mo´ Better Blues (1998)

Thilo Kreitmeier - tenor, alto
Peter Tuscher - trumpet, flugelhorn
Heinz Frommeier - piano
Rocky Knauer - bass
Manolo Diaz - bass
Michael Keul - drums-drums

Thilo Kreitmeier - Mo´ Better Blues (1998)